ფიზიკის დაწყებითი კურსი წარმოადგენს ზოგადი ფიზიკის შესავალი კურსის განვრცობილ ელექტრონულ ვერსიას. ეს კურსი მოიცავს, და ამავდროულად გაცილებით სცილდებაზოგადი ფიზიკის შესავალი საუნივერსიტეტო კურსის სლაბუსში ასახული შესასწავლი საკითხების ჩამონათვალს. კურსი აგრეთვე განკუთვნილია მოსწავლეებისა და იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც მოტივირებულნი არიან ფიზიკის საფუძვლიანი შესწავლისათვის. ასევე სასარგებლო იქნება იმ სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ ფიზიკას ბაკალავრიატის დონეზე, მასწავლებლებისათვის, რომლებსაც მიჰყავთ სათანადო სასწავლო კურსები და ზოგადად ყველასათვის, ვისაც აინტერესებს ფიზიკა.