ქვე-კატეგორიები
დაპროგრამების საფუძვლები
კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა
ოპერაციული სისტემები
ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება
ექპერიმენტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა
ელექტრული წრედები
იმიტაციური მოდელირების სისტემები
კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები
ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება 2
საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება
ინფორმაციის გადაცემის სტანდარტები
მონაცემთა ბაზები
ტექნიკური პროდუქციის გამოცდის მეთოდები და საშუალებები
სიგნალები და ინფორმაციის ციფრული დამუშავება
გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები
LabVIEW-2011 Вводний курс
ვიბროაკუსტიკური საშუალებების კალიბრება და სერტიფიკაცია
საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება
III კურსი
I კურსი
გაზომვათა ავტომატიზაცია
გაზომვათა თეორია
ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა
საზომი საშუალებების კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები
ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი LabVIEW ბაზაზე
საინფორმაციო-საზომი სისტემების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა
Telematik
Daten Bank
კომპიუტერული სისტემების კონსტრურირება და წარმოება
Planung von Lagersystemen- I
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1
საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 2
ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები
ERP 1
ERP 2
Logistik Management und Controlling
ბუღალტრული აღრიცხვები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები
II კურსი
IV კურსი
მაგისტრატურა
სერტიფიკაცია
სს მარკირება და სერტიფიკაცია