ეკონომიკური ინფორმატიკის მიმართულება
 
ქვე-კატეგორიები
საოფისე და პერსონალური გამოყენების სისტემები
დაპროგრამება (C++, C#, JAVA)
საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები
ეკონომიკა
მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები
ინფორმაციული სისტემები
პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები