კურსის კატეგორიები

 
მათემატიკა 
 Physics I
 Физика. I курс. IIСеместр.
 Физика I курс (для Высш. проф. обр.)
 ფიზიკა I კურსი (ბაკალავრები)
 ფიზიკა I კურსი (უმაღლესი პროფ. სწავლება)
 ფიზიკა ინფორმატიკოსებისათვის (უმაღლესი პროფ. სწავლება)
 კომპიუტერული ქსელები 1ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

2011-2012 
ფიზიკა 
 ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი: ფიზიკის დეპარტამენტი ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა

ფიზიკის დაწყებითი კურსი 
 მექანიკა, საწყისებინებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა
 ჰიდრო- და აეროსტატიკა, საწყისებინებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა
 მოლეკულური ფიზიკა, საწყისებინებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა
 ელექტრობა და მაგნეტიზმი, საწყისებინებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა
 ოპტიკა, საწყისებინებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა

ფიზიკის საბაზო კურსი 
 ფიზიკის საბაზო კურსინებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა
კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია (CTA) 
 კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა
 ოპერაციული სისტემები
 IT ქსელი
 ინფორმაციული უსაფრთხოება
 Cisco IT Essentials
 Cisco CCNA Routing and Switching
ეკონომიკური ინფორმატიკის დეპარტამენტი (N96) 
 ფინანსური მენეჯმენტი

საოფისე და პერსონალური გამოყენების სისტემები 
 შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში
 პერსონალური გამოყენების სისტემები

დაპროგრამება (C++, C#, JAVA) 
 ვიზუალური დაპროგრამება OOP Java
 დაპროგრამების საფუძვლები 1
 დაპროგრამების საფუძვლები 2
 ალგორითმიზაციის საფუძვლები
 მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები
 C++
 OOP Fundamentals (JAVA)
 დაპროგრამება კომპიუტერული ქსელებისათვის

საინფორმაციო ტექნოლოგიები 
 კომპიუტერული ტექნოლოგიების აკადემია (გრძელვადიანი კურსი)

ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები 
 ვებ ტექნოლოგიები (HTML5, JavaScript, JQuery)

ეკონომიკა 
 ინფორმატიკის ეკონომიკა

მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემები 
 მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები (MS Access) – ქართული
 MS SQL SERVERმოკლე აღწერა
 მონაცემთა ბაზების აგების საფუძვლები
 Oracle

ინფორმაციული სისტემები 
 კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირებაამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 საბანკო ინფორმაციული სისტემები

პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემები 
 პორტაბელური მოწყობილობები და მათი ოპერაციული სისტემებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
მიკროპროცესორული და საზომი სისტემების დეპარტამენტი 

დაპროგრამების საფუძვლები 
 აგრარული _ დაპროგრამების საფუძვლები
 მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება

კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა 

ოპერაციული სისტემები 
 ოპერაციული სისტემების საფუძვლები

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 
 Scratch 1.4ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამებამოკლე აღწერა
 პროგრამირების ენა Scratch კოპირება 1ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა

ექპერიმენტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა 
 ექსპერიმენტის ორგანიზაცია და დაგეგმვა

ელექტრული წრედები 
 ელექტრული წრედები

იმიტაციური მოდელირების სისტემები 
 იმიტაციური მოდელირების სისტემებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

კომპიუტერული ქსელების საფუძვლები 
 კომპიუტერული ქსელების საფუძვლებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები 
 ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები

საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება 2 
 საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება (ირინა ჩხეიძე)

საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება 
 საზომ მოწყობილობათა კონსტრუირება

ინფორმაციის გადაცემის სტანდარტები 
 ინფორმაციის გადაცემის სტანდარტებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

მონაცემთა ბაზები 
 მონაცემთა ბაზებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

ტექნიკური პროდუქციის გამოცდის მეთოდები და საშუალებები 
 ტექნიკური პროდუქციის გამოცდის მეთოდები და საშუალებები

სიგნალები და ინფორმაციის ციფრული დამუშავება 
 სიგნალები და ინფორმაციის ციფრული დამუშავება

გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები 
 გაზომვის კომპიუტერული საშუალებები

LabVIEW-2011 Вводний курс 
 LabVIEW-2011 Вводний курсამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”მოკლე აღწერა

ვიბროაკუსტიკური საშუალებების კალიბრება და სერტიფიკაცია 
 ვიბროაკუსტიკური საშუალებების კალიბრება და სერტიფიკაცია

საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება 
 საზომი ტექნოლოგიების კომპიუტერული მოდელირება

III კურსი 
 ინფორმაციის გადაცემის სტანდარტული ინტერფეისები და USB მოწყობილობებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 გაზომვის უკაბელო საშუალებები
 ინფორმაციის მიღებისა და ასახვის საშუალებები

I კურსი 
 BTUამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 ინფორმატიკის ფაკულტეტი (კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 ინფორმატიკის ფაკულტეტი (შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში)ამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

კომპიუტერული ქსელები 2 
 კომპიუტერული ქსელები 2

გაზომვათა ავტომატიზაცია 
 გაზომვათა ავტომატიზაცია

გაზომვათა თეორია 
 გაზომვათა თეორია

ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა 
 ტექნიკური სისტემების დიაგნოსტიკა

საზომი საშუალებების კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებები 
 საზომი საშუალებების კონტროლისა და დიაგნოსტიკის გრაფიკული დაპროგრამების საშუალებებიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი LabVIEW ბაზაზე 
 ვირტუალური ხელსაწყოები და დიზაინი LabView ბაზაზე

საინფორმაციო-საზომი სისტემების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა 
 საინფორმაციო-საზომი სისტემების მეტროლოგიური უზრუნველყოფა

Telematik 
 Telematikამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

Daten Bank 
 Daten Bankამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

კომპიუტერული სისტემების კონსტრურირება და წარმოება 
 კომპიუტერული სისტემების კონსტრუირება და წარმოება

Planung von Lagersystemen- I  
 Planung von Lagersystemen- I

საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1 
 საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 1

საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 2 
 საწარმოს რესურსების დაგეგმვა 2

ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები 
 ხარისხის კონტროლისა და ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაციის საფუძვლები

ERP 1 
 ERP 1

ERP 2 
 ERP 2

Logistik Management und Controlling 
 Logistik Management und Controlling

ბუღალტრული აღრიცხვები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები  
 ბუღალტრული აღრიცხვები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები

II კურსი 

IV კურსი 
 სისტემური ადმინისტრირებაამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”

მაგისტრატურა 
კათედრა 71 
 მათემატიკის ზოგადი კურსი
 უნარები
 ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები
 MS Excel
 კომპიუტერის ორგანიზაცია და არქიტექტურა
საცდელი 
 ACAD 2014 პრაქტიკული კურსიამ კურსს ესაჭიროება გასაწევრიანებელი ”გასაღები სიტყვა”
 პროგრამირების ენა Scratch კოპირება 2ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა
 სწავლების მართვის სისტემა MOODLE კოპირება 1ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლამოკლე აღწერა