მოლეკულური ფიზიკა, საწყისები
(მოლეკულური ფიზიკა 101)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

მოლეკულური ფიზიკა

კურსის ავტორები: თეიმურაზ ჩიჩუა, ილია ლომიძე
გრაფიკული გაფორმება: თეიმურაზ ჩიჩუა

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა