ოპტიკა, საწყისები
(ოპტიკა 101)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

კურსის ავტორი და გრაფიკული გაფორმება: თეიმურაზ ჩიჩუა
კონსულტანტი: იური პაპავა, ნათელა ჩაჩავა, ილია ლომიძე

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა