ელექტრობა და მაგნეტიზმი, საწყისები
(ელექტრობა და მაგნეტიზმი 101)

 
 ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა
 
 

ელექტრობა და მაგნეტიზმი

ნებადართული ამ კურსში სტუმრების შემოსვლა