შუასემესტრული გამოცდების აღდგენის ცხრილი/Schedule for the retaking Midterm Exams