შუასემეტრული გამოცდის დავალების შესრულების ინსტრუქცია სტუდენტებისათვის